bunyamin-erul-1401050-465x309

Efendim 1965 yılında Bolu’nun Gerede ilçesi Samad Köyü’nde doğdum. İlkokul ve İmam Hatibi Gerede’de bitirdim ve 1982’de İmam Hatipten mezun oldum. Aynı yıl Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde yüksek tahsilime başladım, 1987 yılında oradan mezun oldum ve hemen arkasından Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde hadis sahasında yüksek lisans yaptım. “Sünnetin Kur’an Dışında Hükümler Getirmesi” meselesi şeklinde zor bir konuyu çalıştım. Doktora kaydımı yaptırdım ve 89-90 yılları arasında bir yıllığına Mısır’a gittim, bir yıl orada kaldık. Döndüm ve doktora çalışmalarım devam etti. “Sahabenin Sünnet Anlayışı” adıyla doktora tezimi 1996’da tamamladım. Bu çalışmam 1997 yılında Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları birincilik ödülüne layık görüldü.

Daha sonra doçentliğe dönük çalışmalarım devam etti tabi bu arada öğrencilik yıllarımda görev yaptım. Ankara’da bir camide imamlık yaptım. Toplam 8-9 yıl o şerefli hizmetim var, hamdolsun iftihar ederim. Daha sonra İlahiyat Fakültesi’nde asistan olarak başladık. 2000 yılında doçent oldum 2008 yılında profesör kadrosuna atandım bu arada altı ay İngiltere Londra’da bulundum. Üç ay Tataristan Rusya İslam Üniversitesi’nde misafir hoca ve program geliştirmeci olarak bulundum. Bu dönemler içerisinde sık sık Arap Ülkelerine çeşitli sempozyumlara inceleme ve araştırma amacıyla gittiğim oldu. Evliyim ve iki çocuk babasıyım. Yıllardır Ankara’dayız ve artık Ankaralı olduk.

  1. Hadis Tetkikleri

Hadiste Eleştirel Yaklaşımın Öncüsü Olarak Hz. Aişe, İslâmiyât, III. (2000) sayı: 2, s. 109-129.

Sahabe Döneminde “Tekzîb” ve Tekzibin Mahiyeti, Rivayetlerdeki Tekzîb İfadelerinin Anlamı Üzerine Bir İnceleme, A.Ü.İ.F. Dergisi, XXXIX. 455-489, Ankara-1999.

“Cehâletu’r-Râvî” Açısından Sahabînin Durumu

Hadislerin Metinleşme Süreci (İlitam)

Hicrî II. Asırda Rivayet Üslubu (I) II. Rivayet Açısından Ma’mer b. Râşid’in (ö. 153) el-Câmi’i, A.Ü.İ.F. Dergisi, c: XLIII. sayı: 1, s. 27-61.

Hicrî II. Asırda Rivayet Üslubu (II) II. Dirayet Açısından Ma’mer b. Râşid’in (ö. 153) el-Câmi’i, A.Ü.İ.F. Dergisi, c: XLIII. sayı: 2, s. 57-90.

er-Rabî’ b. Habîb (ö. 175-180) ve Rivayet-Dirayet Açısından el-Câmi’i, A.Ü.İ.F. Dergisi, c: XLIV. sayı: 2, s. 27-68.

Hadislerin Anlaşılması Meselesi (İslam Geleneğinde Hadisleri Farklı Okuma Biçimleri) Güncel Dini Meseleler I. İhtisas Toplantısı, 02-06 Ekim 2002-Ankara, s. 95-114, DİB yay. Ankara-2004.       Tataristan-Kazan Kütüphanelerindeki Hadise Dair Elyazmaları Üzerine, Hadis Tetkikleri Dergisi, cilt: 4, sayı: 2, yıl: 2006

Tatar Alimlerden Rızaeddin b. Fahreddin (1859-1936) ve Hadisçiliği, A.Ü.İ.F. Dergisi, cilt: 46, sayı: 2, yıl: 2005.

Mimari Eserlere Nakşedilen Hadisler Üzerine, V. Gerede Hadis Meclisi, 2006

Cumhuriyet Dönemi İlk Şerh Tecrubesi:  Tecrid-i Sarih Tercumesi, (Kamil Miras’ın Şerh Yöntemi Ve Kaynakları Üzerine), II. Gerede Hadis Meclisi, 2003

Temel Hadis Kaynaklarının Çevirileri Üzerine Bir Kritik, Hadis ve Sünnet Sempozyumu, 11-12 Mayıs-Konya

      2. Sünnet Tetkikleri

Sünnet, (İslam’a Giriş Antolojisi içinde) DİB Yay. Ankara-2007

Kavramlaşma Sürecinde Sünnet Terimi, I. İslami İlimlerde Terminoloji Sorunu Sempozyumu, 15-16 Haziran 2006-Ankara, s. 145-164. İslami Araştırmalar yayını, Ankara-2006.

Sahabenin Sünnete Bağlayıcılık Açısından Bakışları, İslami Araştırmalar Dergisi, Hadis-Sünnet Özel Sayısı, cilt: 10, sayı: 1-2-3, yıl: 1997, s. 59-68.

Hadis ve Sünnetler İçin Zaman ve Mekan Tespiti Mümkün mü? (Veda Haccı Örneği), Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi,

Hadis ve Sünnetle İlgili Temel Problemler, “Kur’an ve Hadis İlimleri” kitabında bir ünite, s. 345-395, Ankuzem, Ankara-2006.

Hz. Peygamber’e Kur’an Dışında Vahiy Geldiğini İfade Eden Rivayetlerin Tahlil ve Tenkidi, İslâmiyât I (1998) sayı: 1, s. 55-72.

Bir Alan Taramasının Panoraması, Vahy-i Gayri Metluv Hakkında Bazı Mülahazalar ve Bir Eleştirinin Eleştirisi, İslâmiyât III (2000) sayı: 1, s. 161-184.

Yorum-Rivayet İlişkisi, Yorumun Rivayete Katkısı ve Rivayetin Yoruma Etkisi, Günümüzde Sünnet’in Anlaşılması Sempozyumu, KURAV y., Bursa 2005, s.97-114.

Hadis Yorumunun Sınırları, Gerede Hadis Meclisi, VI.Gerede Hadis Meclisi, 2007.

    3. Arapça Makaleler

• أعمال الحديث في العهد الجمهوري – في تركيا

• مشروع التبويب الموضوعي للأحاديث الشريفة في تركيا
• ثلاثة اتجاهات للصحابة في فهم الحديث والسنة
• أم المؤمنين عائشة الصدَّيقة ومنهجها في نقد الحديث
• قيمة الاستدراكات المختلفة على استدراكات السيدة عائشة
• تصرفات الرواة في متون المرويات
• تصرفات الرواة في الصحيحين
• تغير الفتوى عند الخلفاء
• مشكلة المصادر في كتابة السيرة

    4. İngilizce, Tatarca ve Farsça Yazılar 

A Brief Observation Over The Resources Of Sira And History And Those Of Hadith, Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, Yıl: 7 Sayı: 11, yıl: 2007/I, s. 103-112.

MUHAMMAD (PBUH) AND THE BODY LANGUAGE

PROPHET MOHAMMAD AND THE DISABLED

Kazan Kitaphanelerinde Saklanuçı Hedislerge Beyli Kulyazmalar, Rossiya İslam Universiteti Heberçisi-Vestnik Rossiyskogo İslamskogo Universiteta, No: 1, Kazan 2005, s. 56-76.

   5. Bildiriler

İlmiyye Sınıfına Mensup Bazı İskilipli Alimler ve Eserleri, Türk Tarihinde İz Bırakan İskilipli Alimler, (Sempozyum: 23-25 Mayıs 1997-İskilip), Ankara-1998.

Kevserî’nin Dirâyet Yönü, “en-Nuketu’t-Tarîfe” Örneği, Muhammed Zâhid el-Kevserî, Hayatı-Eserleri-Tesirleri, s. 107-125, İstanbul-1996, Seha Neşriyat, (9-10 Aralık 1995 yılında Düzce’de yapılan Sempozyum Bildirileri)

Uydurma Rivayetlerde Peygamber Tasavvuru, İslam’ın Anlaşılmasında Sünnetin Yeri ve Değeri Sempozyumu, s. 419-435. TDV yay. Ankara-2003.

İlk Dönem Kur’an Okumaları, VII. Kur’an Sempozyumu, Kur’an ve Müslümanlar, 14-15 Mayıs 2004- Kayseri, s. 23-40, Fecr Yay. Ankara-2005.

Hz. Peygamber’in Ahlâkı Kur’an İdi, Konya’da Kur’an Günleri, IX. Kur’an Sempozyumu, Kur’an’da Ahlaki değerler, 14-16 Nisan 2006-Konya, s. 133-152, Fecr Yay. Ankara-2007.

Temel Hadis Kaynaklarinin Çevirileri Üzerine Bir Kritik, Hadis ve Sünnet Sempozyumu, 11-12 Mayıs-Konya, (Basımda)

Yorum-Rivayet İlişkisi, Yorumun Rivayete Katkısı Ve Rivayetin Yoruma Etkisi, Günümüzde Sünnet’in Anlaşılması Sempozyumu, KURAV y., Bursa 2005, s.97-114.
Hadislerin Anlaşılması Meselesi (İslam Geleneğinde Hadisleri Farklı Okuma Biçimleri) Güncel Dini Meseleler I. İhtisas Toplantısı, 02-06 Ekim 2002-Ankara, s. 95-114, DİB yay. Ankara-2004.

Engelliler İle İlgili Hadislerin Analizi (Hz. Peygamber’in Sünnet ve Hadislerinde Engellilerle İlişkiler), Ülkemizde Engelliler Gerçeği ve İslam, 20-21 Aralık 2003-Ankara, s. 67-85, DİB yay. Ankara-2005.

Hz. Peygamber ve Beden Dili, İslam’ın Güncel Sunumu Sempozyumu, s. 217-234, Kutlu Doğum 2003, Ankara-2007.

Kavramlaşma Sürecinde Sünnet Terimi, I. İslami İlimlerde Terminoloji Sorunu Sempozyumu, 15-16 Haziran 2006-Ankara, s. 145-164. İslami Araştırmalar yayını, Ankara-2006.

Cumhuriyet Dönemi İlk Şerh Tecrubesi: Tecrid-i Sarih Tercumesi, (Kamil Miras’ın Şerh Yöntemi ve Kaynakları Üzerine), II..Gerede Hadis Meclisi, 2003

Mimari Eserlere Nakşedilen Hadisler Üzerine, V. Gerede Hadis Meclisi, 2006
Hz. Peygamber’in Sünnetinde Kurban, Uluslararası Kurban Sempozyumu, 8-9 Aralık 2007, İstanbul, 2008, s. 49-56

Hadis Yorumunun Sınırları, Gerede Hadis Meclisi, VI..Gerede Hadis Meclisi, 2007
İbn Ebî Şeybe’nin İmam Ebû Hanîfe’ye Yazdiği Reddiye ve Hanefî Alimlerin Verdiği Cevaplar Üzerine -Kevserî’nin “En-Nuketu’t-Tarîfe” Adlı Eseri Örneği-

İran F. Attar

İran Fuar

Kazan

Tayyip Okiç

Çankırı-Süleymaniye Camii’nde Bulunan Kitabeler Üzerine, Uluslararası Katılımlı Sempozyum: Anadolu’da Hadis Geleneği ve Daru’l-Hadisler, 30 Nisan-1 Mayıs 2011 /Çankırı_International Participation Symposium: Hadith Tradition and Daru’l-Hadith Institutions in Anatolia, 30 April-1 May 2011 Çankırı/Turkey, 2011, s. 369-401

Münster Bildirisi I

Gazzali

Moskova

Sosyal Alandaki Farklı Kesimlerine Yönelik Din Hizmetleri, IV. Din Şurası Tebliğ ve Müzakereleri 12-16 Ekim 2009 Ankara, 2009, cilt: II, s. 288-301

Avrasya Bildirim

Cumhuriyet Türkiyesinde Haccin Farkli Boyutlari

Frankfurt Bildirisi

“Cehâletu’r-Râvî” Açisindan Sahabînin Durumu. Sakarya

Konya Irz Bildirisi

Antep Bildirisi

Aktif Sunum

Elmalı Bildirisi

Hızır Bildirisi

Eskişehir RF Yorum Bildirisi

Münster Bildirisi II (2015)

Konya Sahabe-Hz. Peygamber İlişkisi

     6. Tartışmalar, Eleştiriler,  Reddiyeler

“İslam Hukukunda Sünnet” Adlı Tercume Üzerine, İslami Araştırmalar Dergisi, cilt: 3, sayı: 2, Nisan-1989, s. 75-78.

Bir Alan Taramasının Panoraması, Vahy-i Gayri Metluv Hakkında Bazı Mülahazalar ve Bir Eleştirinin Eleştirisi, İslâmiyât III (2000) sayı: 1, s. 161-184.

Harput’lu Abdülhamit Hamdi Efendi ve Hz. Peygamber’in Bilgisine Dair Bir Risalesi, F.Ü.İ.F.D, sayı: 6, yıl: 2001, s. 1-20.

N. Abbott’un “Aishah” Adlı Eseri ve “Hz. Muhammed’in Sevgili Eşi Ayşe Çevirisi” Üzerine, Türkiye Günlüğü, sayı: 61, Yaz 2000-4, s. 101-112’de yayınlanmıştır.

Yaşar Nuri Öztürk’ün Kendi Dilinden Hazreti Muhammed, İslamiyat, c: 6, sayı:2, s. 161-172. (Tanıtım ve Eleştiri)
Hadis Çalışmalarını Anlamada Öznellik Sorunu, Marife, yıl: 2, sayı: 1, s. 231-246. 3

Ma’mer b. Raşid’in (ö. 153) El-Câmii Hakkında Gereksiz Tereddütler ve Gerekli Tespitler, DEÜİFD, s. 91-109.
Narrative Social Structure, Toplumsal Hafıza, Hadis Rivayet Ağı 610-1505, Recep Şentürk, çev. Mehmet Fatih Serenli, Gelenek Yayıncılık, 301 s., İslam Araştırmaları Dergisi, sayı: 12, yıl: 2004, s. 143-150.

Özcan Hıdır, Yahudi Kültürü ve Hadisler, İstanbul: İnsan Yayınları, 2006. 686 s. İslam Araştırmaları Dergisi, sayı: 15, s. 193-200

Bir Çevirinin İntihali “Sünneti Anlamada Yöntem” Adlı Çeviri Nasıl İntihal Edildi? e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 2009, cilt: I, sayı: 2, s. 114-123

   7. Kitaplar

Sahabenin Sünnet Anlayışı, Ankara-2007. (IV. baskı) TDV Yay.

Örnek Bir Lider Hz. Peygamber, Ankara-2002.

Sünnet Kavramı ve Sekaleyn Rivayetleri Üzerine

Haccı Anlamak, (E. Keleş ile birlikte) Ankara-2007, DİB Yay. (IV. Baskı)

Kutsal İklimde Dua, (E. Keleş ile birlikte) Ankara-2007, DİB Yay. (IV. Baskı)

Hadislerin Dili,

Rahmet Elçisi,

Siret Tetkikleri

Sünneti Anlamada Yöntem,

Hz. Aişe’nin Sahabeye Yönelttiği Eleştiriler

Zerkeşî’nin el-İcâbe li îrâdi mestedrakethu Aişe alâ’s-Sahabe, Tahkik, takdim, Beyrut-2004, Muessesetu’r-Risâle yay.

Hz. Peygamber’in İzinde

    8. Tanıtımlar

Prof. Dr. Yusuf el-Karadâvî’nin, es-Sunnetu Masdaran li’l-Ma’rifeti ve’l-Hadâra (Bilgi ve Medeniyetin Kaynağı Olarak Sünnet) adlı eserinin tanıtımı, Davha-1995. İslami Araştırmalar Dergisi, Hadis-Sünnet Özel Sayısı, cilt: 10, sayı: 1-2-3, yıl: 1997, s. 209-210.

Dr. Ahmet Yıldırım’ın, Tasavvufun Temel Öğretilerinin Hadislerdeki Dayanakları adlı Basılmamış Doktora Tezi’nin tanıtımı, A. Ü. S. B. E, Ankara -1996. (Eser, Ankara-2000’de basılmıştır) İslami Araştırmalar Dergisi, Hadis-Sünnet Özel Sayısı, cilt: 10, sayı: 1-2-3, yıl: 1997, s. 212-215.

Ma’mer b. Râşid’in el-Câmi’ Adlı Eserinin Kadim Bir Nüshası, İslâmiyât I (1998) sayı: 2, s. 125-133.

Dr. Ûde Halîl Ebû ûde, Binâu’l-cumle fi’l-Hadîsi’n-nebeviyyi’ş-şerîf fi’s-Sahîhayn, (Sahîhayn Hadislerinde Cümle Yapısı), Dâru’l-Beşîr, Ammân-1994, II. baskı, 728s. A.Ü.İ.F. Dergisi, c: XLIV. sayı: 2, s. 27-68. (Kitap tanıtımı)

Ahmed b. Hanbel (ö. 241), el-Mevsûatu’l-hadîsiyye, Musnedu’l-Imam Ahmed b. Hanbel, tah. Şuayb el-Arnaût ve yardımcıları, Muessesetu’r-Risâle, Beyrut-1993-2001, I-XLV+V. A.Ü.İ.F. Dergisi, c: XLIV. sayı: 1, s. 497-504. (Kitap tanıtımı)
Keşfu’l-Muşkil min Hadîsi’s-Sahîhayn, Ebu’l-Ferec A. İbnu’l-Cevzî, tah. Ali Huseyn el-Bevvab, Daru’l-Vatan, Riyad-1997, I-IV. A.Ü.İ.F. Dergisi, c: XLV. sayı: 1, yıl: 2004, s. 307-311. (Kitap tanıtımı)
Komisyon, Mevsuatu Nadratu’n-Naîm fî Mekarimi Ahlaki’r-Rasuli’l-Kerîm (s.a.v), Cidde- 2003, Daru’l-Vesile, III. Baskı. I-XII. A.Ü.İ.F. Dergisi, c: XLVI. sayı: 2, yıl: 2005, s. 315-318. (Kitap tanıtımı)

El-Fasl li’-Vasl, el-Mudrec fi’n-Nakl, el-Hatîb el-Bağdâdî, tah. M. B. Matar ez-Zehrânî, Dâru’l-Hicre, I-II, Riyad-1997. A.Ü.İ.F. Dergisi, c: XLV. sayı: 1, yıl: 2004, s. 307-311. (Kitap tanıtımı)

İnşikâk-ı Kamer Meselesi, Sun’atullah Bikbulat (1886-1955), İslamiyat 7 (2004), sayı 3, s. 185-189.

S. Arabistan’ın Sünnet ve Siret’e Verdiği Önem Sempozyumu, Medine, 04-06 Mayıs 2004, Hadis Tetkikleri Dergisi, cilt: 1, sayı: 2, yıl: 2003.

    9. Diyanet İslam Ansiklopedisi (DİA) Maddeleri

Mücteba Uğur

Talat Koçyiğit

Vehm

Telfik

T’an

Süheyl B. Amr

Ubey B. Ka’b

Keşfu’l-Hafa

Zeyd B. Sabit

Zeyd B. Harise

İskilibi

Veda Haccı

Veda Hutbesi

Rabi B. Habib

Ümmü Eymen

    10. Kitap Bölümleri

Menkıbeleri Anlamak

Hadis Metinleri I Hadislerin Metinleşme Süreci

Hadis Metinleri II

Hadis ve Sünnetle İlgili Temel Problemler, “Kur’an ve Hadis İlimleri” Kitabında Bir Ünite, S. 345-395, Ankuzem, Ankara-2006.

Hac: Evrensel Buluşma ve Kutsala Yolculuk, (İslam’a Giriş Antolojisi İçinde) Dib Yay. Ankara-2006

Sünnet, (İslam’a Giriş Antolojisi Içinde) Dib Yay. Ankara-2007

Hz. Peygamber, İnanç ve Helâl Kazanç

Hz. Peygamberin İzinde

Hz. Peygamber, Din ve Samimiyet’teki Sahabe ve Samimiyet

Hz. Peygamber ve İnsan’da Hz. Peygamberin Dilinde İnsan

   11. Hadislerle Müslümanlık Yazıları

Kurban

İtikaf

Veda Haccı

Hz. Peygamber Ve Kuran

Hz. Peygamber Sahabe İlişkisi

Engelliler

Hac Menasiki

Haccın Tarihi

Hz. Peygamberin İsimleri

Hz. Peygamber ve Duygu

Hz. Peygamberin Bilgi

Hz. Peygamberin Bilgi Kaynakları

Sıla-i Rahim

Teravih Namazı

Umre

Zemzem

Sünnet

Salavat

    12. Kartela Derlemeleri

40 Ayette Hz. Peygamber

40 Ayette Kur’an

40 Hadiste Hz. Peygamber

Cami Mescit

Kur’an’dan Mesajlar

İnsan Onuru

Kardeşlik

Dua

Merhamet

Aile ve Kadın

Ramazan

Komşuluk

40 Ayette İyilik

40 Hadiste İyilik

40 Hadiste Hac

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir