Uydurma Rivayetlerde Peygamber Tasavvuru

Hz. Peygamber’i daha doğru bir şekilde tanıyıp yeni nesillere tanıtmak istiyorsak öncelikle ve ivedilikle asırlardır nakledilen bu asılsız, uydurma haberlerin terk edilmesi şarttır. “Âlemlere rahmet olarak gönderilen” Rasûl-i Ekrem (sav) hakkında uydurulan bu tür uydurma haberler O’nun şan ve şerefine hiçbir katkıda bulunmadığı ve bulunmayacağı gibi onların tamamen terk edilmesi halinde de herhangi bir eksiklik olmayacaktır. Kanaatimizce Rasûl-i Ekrem (sav)’i tanıma ve tanıtmada, Yüce Kur’ân’ın ve bizzat Hz. Peygamber’in sahih hadislerinde verdiği bilgiler yeterlidir ve onlarla yetinilmelidir.

Read More

Tıp ile İlgili Rivayetlerin Değeri

“Pozitif bilimlerin çok geliştiği modern zamanlarda tıp ile ilgili rivayetlerin doğru okunmasında bizlere büyük sorumluluk düşmektedir. Bu noktada her şeyden evvel ilahiyatçılarla tıpçıların ortak çalışmalar yapması elzemdir. Fakat problem, böyle bir işbirliğiyle çözülebilecek kadar basit ve kolay değildir.”   Kavramsal Çerçeve[1] Her şeyden evvel, başlık ve içerdiği kavramlarla ilgili önemli gördüğüm açıklamalarla başlamak istiyorum. Bu başlığı atarken “et-Tıbbu’n-Nebevî” kavramını da, “Hadis” kavramını da bilinçli bir şekilde kullanmadım. Onların yerine “Tıp”…

Read More

Hadis Notları

Kavramsal Çerçeve: Hadis, Sünnet, Bid’at[1] Söz ve haber anlamına gelen “hadis” kelimesi, ayet ve hadislerde daha çok lügavî/kelime anlamı olarak, bazı rivayetlerde ise ıstılahî/terim olarak kullanılmış, sahabe ve sonrasında ağırlıklı olarak Allah Rasulü’ne nisbet edilen sözler için kullanılan bir terim haline gelmiştir. Artık “bu konuda şöyle bir hadis var” denildiğinde, o konuyla ilgili olarak Hz. Peygamber’e izafe edilen bir rivayetten söz edilmektedir. Bu nispet veya izafenin sahih olduğu ise ancak…

Read More

Kudüs’te Meryem Olmak

Prof. Dr. Bünyamin Erul, TDV Ankara Kız Öğrenci Yurdu’nda gerçekleşen ”Kardeş Topraklar: Filistin” programı kapsamında “Kudüs’te Meryem Olmak” başlıklı konferans verdi.

Read More

Tıbb-ı Nebevi Rivayetleri

Türkiye Hadis Meclisi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Tıbb-ı Nebevi Paneli, 16 Ekim 2015 Katılımcılar: Prof. Dr. İsmail Hakkı ÜNAL, Prof. Dr. M. Hayri KIRBAŞOĞLU, Prof. Dr. Öznur ÖZDOĞAN, Prof. Dr. Enbiya YILDIRIM.  

Read More

Hz. Peygamber ve Beden Dili

Hz. Peygamber’in çevresiyle ilişkilerinde, sözsüz ve sessiz iletişim kurduğu da anlaşılmaktadır. O’nun bazen sükut etmesi, bazen tebessüm etmesi, bazen de yüz renginin değişmesi, her hareketini ilgiyle izleyen ashabına bazı mesajları vermede yeterli olabilmekteydi. Bu mesajlardan bir kısmı ikrar/onay anlamında olumlu iken; bir kısmı ise hoşlanmama, rahatsız olma ve karşı çıkma anlamını taşımaktaydı. Allah Rasulü’nün beden diliyle verdiği bu mesajları derhal dikkate alan sahabiler, gereğini yerine getirmekteydiler. [pdf-embedder url=”http://www.bunyaminerul.com/wp-content/uploads/2015/11/Hz.-Peygamber-ve-Beden-Dili.pdf”] Kutlu Doğum…

Read More

İlk Dönem Kur’an Okumaları (Sahabenin Kur’an’ı Anlama Çabaları Üzerine)

Bu tebliğde, sahabilerin Kur’an okumada, yani Kur’an’ı anlama ve yorumlamada gösterdikleri çabaları ve Kur’an’a farklı yaklaşımları yansıtılmaya çalışılacaktır. Bu amaçla, Buharî, Müslim ve Tirmizî’nin Cami’lerindeki Kitabu’t-Tefsir bölümleri ile Nesaî’nin Tefsir’i taranıp konu ile ilgili görülen diğer bazı rivayetlerle bir arada değerlendirilerek birtakım sonuçlara ulaşılmış­tır. Üç bölümden oluşan bu tebliğde önce Kur’an’ı okumada sahabenin sonraki nesillerden ayrıcalığı, ardından bu hususta farklı temayüller ve sonuç yerine de Hz. Peygamber ve sahabe tefsirinin…

Read More

Türk Kültüründe İz Bırakan İskilipli Alimler

Bendeniz, sizlere İlmiyeye mensup olup da geriye eser bırakan bazı İskilipli şahsiyetler ve onların eserlerinden söz edeceğim. Tebliğ için böyle bir konuyu seçerken elimizde sadece bir iki küçük matbu eser ile son dönemde yaşamış İskilipli bazı alimlerin isimleri vardı. Ancak biraz araştırdığımız zaman, yukarıda sözünü ettiğimiz bereket meyvesini verdi. [pdf-embedder url=”http://www.bunyaminerul.com/wp-content/uploads/2015/11/Türk-Kültüründe-iz-Bırakan.pdf”] Türk Kültüründe İz Bırakan İskilipli Alimler Sempozyumu, 23-25 Mayıs 1997, 1998, s. 340-364

Read More