Siret Yazımında Ayet ve Rivayetlerin Kullanımında Görülen Problemler

İslami ilimlerin birçoğunda olduğu gibi, Kur’an-ı Kerim ve hadislerin siretin en temel kaynakları olduğunda şüphe yoktur. Her Müslüman alim bunu teoride kabul etmekle birlikte, ne yazık ki siret yazımcılığında ayetlere ve rivayetlere yaklaşımda bir takım problemler görülmektedir. Biz bu konferansımızda, siret yazımcılığında ayet ve rivayetlerin kullanımında düşülen bazı önemli sorunlara işaret etmek istiyoruz. Sınırlı vakit nedeniyle her bir probleme sadece birer örnek vermekle yetineceğiz. Burada kısaca verilen örneklerin isabetli olup…

Read More

Diyânet, İlahiyât ve Türkiye

Kim ne derse desin, ne kadar aleyhte propaganda yapılırsa yapılsın, bu ülkenin ekseriyeti, az ya da çok, dini temel bilgilerini bu kurumlardan yetişenlerden almaktadır. Hutbe, vaaz ve cami hizmetleriyle Diyanet İşleri Başkanlığı, gerek din dersi öğretmenleriyle gerekse akademik ve ilmi eserleriyle ilahiyatlar en az 70 milyonu beslemektedir.

Read More

Arz u hâl

Parantez içi ifadeler ve çeşitli suretlerde yapılan ilaveler yoluyla söylemediğim sözleri şahsımın ifadeleri gibi gösteren bir mesaj, sosyal medyada ve çeşitli medya unsurlarınca yayılım göstermektedir.
Mesajın orijinal hali linkte verildiği şekildedir. Bunun dışında yazılanlara ve söylenenlere itibar edilmemesini istirham ediyorum.

Read More

Uydurma Rivayetlerde Peygamber Tasavvuru

Hz. Peygamber’i daha doğru bir şekilde tanıyıp yeni nesillere tanıtmak istiyorsak öncelikle ve ivedilikle asırlardır nakledilen bu asılsız, uydurma haberlerin terk edilmesi şarttır. “Âlemlere rahmet olarak gönderilen” Rasûl-i Ekrem (sav) hakkında uydurulan bu tür uydurma haberler O’nun şan ve şerefine hiçbir katkıda bulunmadığı ve bulunmayacağı gibi onların tamamen terk edilmesi halinde de herhangi bir eksiklik olmayacaktır. Kanaatimizce Rasûl-i Ekrem (sav)’i tanıma ve tanıtmada, Yüce Kur’ân’ın ve bizzat Hz. Peygamber’in sahih hadislerinde verdiği bilgiler yeterlidir ve onlarla yetinilmelidir.

Read More

Engellilik: Karşılığı Cennet Olan Ağır Sınav

Peygamberliğin ilk yıllarıydı. Kutlu Elçi, çevresindeki insanları İslam’a açıkça davet etmeye başlamıştı. Risalet görevinin verdiği sorumluluk ile her fırsatı değerlendirmeye çalışıyordu. Gece-gündüz demeden kendisini dinleyen herkese Allah’ın gönderdiği mesajları anlatıyordu. Putlara tapan halkı, bir olan Allah’ı tanımaya çağırıyordu. İşte o günlerden birinde Mekke’nin ileri gelen müşriklerinden biriyle konuşmaktaydı. İslam hakkındaki sohbet hayli koyulaşmıştı. Tam o esnada âmâ sahabilerden Abdullah b. Ümmü Mektûm kendisini irşad etmesi için seslenerek çıkageldi. “Beni aydınlat…

Read More

Tıp ile İlgili Rivayetlerin Değeri

“Pozitif bilimlerin çok geliştiği modern zamanlarda tıp ile ilgili rivayetlerin doğru okunmasında bizlere büyük sorumluluk düşmektedir. Bu noktada her şeyden evvel ilahiyatçılarla tıpçıların ortak çalışmalar yapması elzemdir. Fakat problem, böyle bir işbirliğiyle çözülebilecek kadar basit ve kolay değildir.”   Kavramsal Çerçeve[1] Her şeyden evvel, başlık ve içerdiği kavramlarla ilgili önemli gördüğüm açıklamalarla başlamak istiyorum. Bu başlığı atarken “et-Tıbbu’n-Nebevî” kavramını da, “Hadis” kavramını da bilinçli bir şekilde kullanmadım. Onların yerine “Tıp”…

Read More

Hadis Notları

Kavramsal Çerçeve: Hadis, Sünnet, Bid’at[1] Söz ve haber anlamına gelen “hadis” kelimesi, ayet ve hadislerde daha çok lügavî/kelime anlamı olarak, bazı rivayetlerde ise ıstılahî/terim olarak kullanılmış, sahabe ve sonrasında ağırlıklı olarak Allah Rasulü’ne nisbet edilen sözler için kullanılan bir terim haline gelmiştir. Artık “bu konuda şöyle bir hadis var” denildiğinde, o konuyla ilgili olarak Hz. Peygamber’e izafe edilen bir rivayetten söz edilmektedir. Bu nispet veya izafenin sahih olduğu ise ancak…

Read More

Geçmiş Peygamberlerin Ashabı ile Hz. Peygamber’in Ashabı Arasında Bir Mukayese

  Bu çalışmada Peygamberlerin kavimleri ile olan mücadelelerinden ve kendilerine karşı koyan insanlardan değil, elçiler ve davetlerine icabet etmiş insanlardan yani peygamberlerin ashabından söz edilecektir. Burada kısaca önceki Peygamberler ile çevrelerinde oluşturdukları ümmetleri arasındaki ilişkiler ortaya konacaktır. Ağırlıklı olarak Kur’an’ın verdiği bilgiler doğrultusunda geçmiş peygamberler ve ashabı ile Hz. Peygamber’in ashabı arasında bir karşılaştırma yapılacaktır. Ancak Kur’an’da, bazı peygamberlerden hiç söz edilmemiş, bazılarının ise daha çok kavimleri ve inkarcılarla olan…

Read More

Kudüs’te Meryem Olmak

Prof. Dr. Bünyamin Erul, TDV Ankara Kız Öğrenci Yurdu’nda gerçekleşen ”Kardeş Topraklar: Filistin” programı kapsamında “Kudüs’te Meryem Olmak” başlıklı konferans verdi.

Read More